Acasa Despre Adria Contact
Ploiesti, str. Traian, nr. 117
contact@adria-mobil.ro
Tel: 0244-407451, 0722217139, 0729443636

Adria Mobil si mediul

adria

Adria Mobil si mediul

Suntem con?tien?i de faptul c? men?inerea unui mediu de via?? s?n?tos ?i sigur este o condi?ie esen?ial? pentru dezvoltarea opera?iunilor noastre - fabricarea ?i comercializarea produselor pritenoase cu mediul. Este dreptul, obliga?ia ?i responsabilitatea noastra de a face posibil ca genera?iile de azi dar si a celor viitoare sa tr?iasca într-un mediu s?n?tos ?i nepoluat. Adria-Mobil d.o.o. se str?duie?te s? fie o companie prietenoasa cu mediul. Prin urmare, conducerea companiei se angajeaz? s? respecte cerin?ele SIST EN ISO 14001: 2005, s? îndeplineasc? cerin?ele prev?zute de legisla?ia in vigoare a Republicii Slovenia ?i a Uniunii Europene, precum ?i a altor cerin?e adoptate de c?tre companie.

Ne angaj?m s? continu?m:

 • includerea ecologiei în strategia noastr? de dezvoltare, precum ?i în planurile noastre anuale, împreun? cu m?surile prevazute, mijloacele, managerii, cei care participa la activitati de executie ?i termenele limit? în scopul de a reduce continuu impactul negativ asupra mediului;
 • identificarea ?i monitorizarea factorilor de mediu, m?surarea indicatorilor de mediu ?i luarea m?surilor adecvate în cazul unor abateri;
 • asigurarea îmbun?t??irii permanente a sistemului de management al mediului;
 • reducerea cantit??ii de de?euri generate ?i asigurarea recicl?rii prin colectarea diferentiata a de?eurilor;
 • preocuparea pentru utilizarea ra?ional? a produselor energetice ?i a apei;
 • implementarea cursurilor de formare a angajatilor pentru a asigura protec?ia mediului ?i cre?terea gradului de con?tientizare al acestora fata de responsabilitatea noastr? pentru munca ?i mediu în general;
 • colaborarea cu clien?ii interni ?i externi interesa?i;
 • discutarea problemelor de mediu în colaborare cu furnizorii ?i distribuitorii no?tri;
 • notificarea periodica a angajatilor nostri cu privire la rezultatele evalu?rilor de mediu;
 • limitarea folosirii materialelor d?un?toare mediului;
 • implementarea ?i sprijinirea cercet?rii asupra reducerii impactului negativ asupra mediului legat de compania noastra;
 • informarea tuturor persoanelor ?i entit??ilor juridice care lucreaz? pentru companie sau în numele acesteia despre politica noastr? de mediu.
Politica de mediu este un document aflat la dispozi?ia publicului larg.
ADRIA MOBIL, d.o.o.
Director Management
Sonja Gole, BSc (Econ)

 
 
Newsletters

Newsletter trimite ultimele noastre noutăți și oferte speciale direct la inbox-ul dvs :

Vreau să mă abonez